SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja toimialue on Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.

2 § Tarkoitus

Kunnilla on velvollisuus hoitaa talteen otettua eläintä 15 päivän ajan, jonka jälkeen eläin voidaan myydä, luovuttaa tai lopettaa. Yhdistyksen tavoite on löytää näille eläimille uusi loppuelämän koti tai sijaiskoti ja tukea heidän elämää taloudellisesti osallistumalla eläimen ruoka-, lääkäri- ja muihin hyvinvoinnin kustannuksiin tarpeen mukaan. Yhdistys voi myös tukea eläintä, joka on odottamassa uutta kotia löytöeläinhoitolassa, jolloin eläimen ylläpitokulut eivät jää yrittäjän maksettavaksi.

Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys:

 • osallistuu messuille ja tapahtumiin ja tiedottaa toiminnastaan
 • järjestää tapahtumia toiminnan rahoittamiseksi
 • kehittää ja edistää eläinten hyvinvointia yhteistyössä alan toimijoiden kanssa
 • tekee esityksiä ja antaa lausuntoja yhdistyksen toimialaan kuuluvista asioista,
 • voi olla yhteistoiminnassa sekä liittyä jäseneksi sellaisiin järjestöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet,
 • voi ylläpitää yhdistyksen hallituksen valvonnassa olevia rahastoja.

Yhdistys hoitaa kaikki eläimet sijaiskodeissa ja myy hoitamansa eläimet uuteen loppuelämän kotiin. Uusi tuleva omistaja saa osallistua tulevan lemmikkinsä elämään jo sijaiskoti aikana. Sijaiskotiaika vaihtelee eläimen tilanteen mukaisesti, vaihtelee viikosta kuukausiin. Yhdistyksen eläimet tulevat löytöeläinkodeista tai yksityisiltä ihmisiltä, joilla on hankala elämäntilanne, eivätkä pysty huolehtimaan lemmikistään. Joissain tapauksissa lemmikki pääsee takaisin entiseen kotiin mutta useimmiten sille etsitään uusi koti. Entistä omistajaa infotaan lemmikin tilanteesta, jotta yksi kuormittava tekijä on pois huolesta. Keräyksissä ja tapahtumissa kerrotaan löytö- ja hylättyjen eläinten tilanteista ja tarpeista. Usein ihmiset jäävät kertomaan omista lemmikeistä ja olemme huomanneet, että varsinkin vanhuksilla on paljon kerrottavaa omista lapsuusmuistoista tai rakkaista lemmikeistä. Näiden myötä myös tulee valistusta nykytilanteesta, uusia lemmikinostajia sekä meille ja heille tärkeitä tarinoita ja meillä on aikaa heidän tarinoita kuunnella.

3 § Omaisuus

Yhdistyksellä on oikeus järjestää arpajaisia, vastaanottaa testamentteja sekä järjestää keräyksiä valitsemilleen kohteilleen. Yhdistyksellä on rahankeräyslupa.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

5 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on

 • toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja hallintoelinten päätöksiä,
 • jättänyt täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan,
 • toiminnallaan huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenen erottua tai tultua erotetuksi raukeavat ne velvollisuudet, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksut.

6 § Jäsenmaksut

Vuotuinen jäsenmaksu päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Jäsenmaksu on voimassa vuoden kerrallaan.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) kymmeneen (10) varsinaista jäsentä ja (10) varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen toimikausi on vuosi ja uusi hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen tehtävänä on:

 • edustaa yhdistystä,
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset,
 • valvoa ja hoitaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti,
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä päätettävät asiat,
 • hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja ja pitää jäsenluetteloa,
 • hoitaa yhdistyksen taloutta, omaisuutta ja mahdollisia rahastoja,
 • ryhtyä muihin tarpeellisiin toimiin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

8 § Yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous

Yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä vuoden alussa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistys voi pitää ylimääräisen kokouksen, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelyä varten hallitukselta. Yhdistyksen varsinaisesta kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen ja ylimääräisestä kokouksesta seitsemän (7) päivää ennen. Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, joita kokouksessa tullaan käsittelemään.

9 § Yhdistyksen varsinaisen kokouksen tehtävät

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviä asioita:

 • kokouksen puheenjohtajan ja muiden toimihenkilöiden valinta,
 • kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen, - edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon käsittely,
 • tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen,
 • ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta päättäminen,
 • kuluvan toimikauden toimintasuunnitelman käsitteleminen ja vahvistaminen,
 • jäsenmaksun suuruudesta päättäminen,
 • hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi,
 • hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle,
 • toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta,
 • käsitellä ja päättää muut kokouskutsussa mainitut asia.

10 § Äänioikeus

Äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

11 § Äänestys ja vaalit

Päätökset ja vaalit ratkaistaan kokouksessa avoimella äänestyksellä, ellei kukaan läsnäolevista vaadi suljettua lippuäänestystä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

12 § Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

13 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen siihen oikeuttaman hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen tai sen rahaston sääntöjä voidaan muuttaa, jos yhdistyksen kokouksen äänistä on kaksi kolmasosaa (2/3) annettu sen puolesta.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos yhdistyksen kokouksen äänistä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) on annettu puolesta. Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään purkamispäätöksessä tarkemmin mainitulla tavalla yhdistyksen toiminnan tarkoituksen edistämiseen. Lahjoitettu tai testamentattu omaisuus on käytettävä lahja- tms. kirjassa edellytetyllä tavalla.

16 § Muuta

Muuten noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki edellyttää.